Wat met afspraken over de scheiding tijdens het Corona-tijdperk?

Voor velen is het ondertussen duidelijk dat de pandemie met bijhorende maatregelen een crisissituatie teweeg brengt. Wat vroeger nog vanzelfsprekend leek in onze omgang, ondersteunt de noden van de huidige situatie niet meer. Het Corona-tijdperk nodigt ons uit tot het bewust en anders omgaan met de actuele situatie en elkaar.

Op het moment van een scheidingsmelding ontstaat er eigenlijk ook een crisisperiode, maar dan op kleinere schaal. Het systeem van een gezin en familie wordt op dat moment uitnodigt om anders, duidelijk en efficiënt met elkaar om te gaan. Elke betrokkene moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo laat een scheiding een breder effect na binnen de familie en zeker voor de persoon die niet wou scheiden.

Mensen die een scheiding achter de rug hebben of nog volop het proces doormaken, herkennen het feit dat de impact ervan zich op verschillende aspecten in hun leven afspeelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekommernissen die ontstaan over de verdere omgang met de kinderen.

Een belangrijke vraag die nu meermaals de praktijk binnenkomt, is: ‘Wat met de gemaakte afspraken over onze scheiding, omgangs- en verblijfsregeling voor de kinderen tijdens het Corona-tijdperk?’

Afspraken over je scheiding bieden structuur, duidelijkheid en een houvast in onzekere tijden.

Tijdens een scheiding ontstaat er een crisisperiode waarbij de vertrouwde omgang van vroeger de noden van de nieuwe situatie niet langer ondersteunt. Er dienen dus veranderingen doorgevoerd te worden die beter aansluiten bij de nieuwe situatie. Het doel van de gemaakte afspraken tijdens een scheidingsproces is dan ook om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen.

Ook in het huidige Corona-tijdperk is het dus zeker zinvol om de gemaakte afspraken en de overeenkomst te respecteren. Probeer deze dan ook zo goed mogelijk na te leven. Het biedt een kapstok en houvast in chaotische tijden, die duidelijkheid schept voor alle betrokkenen.  Het bevordert zowel de communicatie als omgang met elkaar.

Gezond verstand en menslievendheid maken een scheidingsovereenkomst leefbaar

Een scheidingsovereenkomst, bekomen door bemiddeling of via de juridische weg, maakt de veranderingsprocessen overzichtelijk. Het zijn de  afspraken, regels en wetgeving die de scheiding werkbaar maken. Door dit vervolgens te combineren met gezond verstand en menslievendheid wordt de scheiding voor iedereen ook leefbaar. Dit geldt altijd, maar wellicht nog meer met de chaos van het Corona-tijdperk.

Ooit vormden jullie een kerngezin en werd er aan de basis heel wat DNA gedeeld. Het feit dat de kinderen nu beurtelings met hun ouders contact hebben in plaats van samen, hoeft ondanks de actuele maatregelen voor het Coronavirus geen struikelblok te zijn om in goede gezondheid de omgangs- en/of verblijfsregels na te leven.

Vertrouw op je gezond verstand en laat je waar nodig tijdig bijstaan door een expert

Indien er ziektesymptomen opduiken of een diagnose wordt gesteld die om specifieke maatregelen vragen, kan je telefonisch met je huisarts contact opnemen. Waar het nodig is kan je met het ziekenhuis overleggen wat de volgende relevante stappen zijn. Bekijk samen of wisselend bezoek nog mogelijk is voor het kind, of dat het tijdelijk beter is om even niet meer te wisselen en mensen de kans te geven op herstel.

Een open communicatie hierover tussen beide kernouders, zorgt ervoor dat je samen de haalbaarheid van de gemaakte afspraken met elkaar kan aftoetsen. Bijkomend kunnen jullie in overleg op zoek gaan naar de meest efficiënte aanpak voor jullie situatie op basis van gezond verstand. Bevraag hierover desnoods ook je bemiddelaar of advocaat als de onderlinge gesprekken hierover moeilijk blijken te verlopen.

Communiceer vanuit het hart

Met een gezonde dosis menslievendheid kan je samen creatief omgaan met veranderlijke situaties en zorg dragen voor ieders gezondheid.  Dit stimuleert een respectvolle en liefdevolle communicatie vanuit het hart, waarbij er aandacht is voor ieders behoefte. Bovendien wordt in jullie omgang de beleving van vertrouwen, geborgenheid en verbinding versterkt.

Alles start bij de intentie die je voor ogen houdt:

  • Vertrek aan de basis vanuit de gemaakte afspraken en scheidingsovereenkomst;
  • Gun elkaar in deze verwarrende tijden extra momenten van telefonisch en online contact;
  • Geef de kinderen de kans om hun indrukken, bedenkingen en noden te ventileren;
  • Blijf open met elkaar communiceren, ook in verwarrende en onzekere tijden;
  • Wees mild en menselijk voor jezelf en elkaar.

Het gaat er niet om dat jullie een perfect scenario nastreven en uitdokteren. De hamvraag die jullie hierbij op weg kan helpen, is: “Wat is op dit moment het meest ondersteunend voor elk van ons?”

Blijven er toch nog geregeld misverstanden opduiken in de onderlinge communicatie die een nefast effect hebben op de omgang met elkaar? Neem dan contact op met Koromiro om jullie te laten bijstaan door familiale coaching of bemiddeling. Tijdens de maatregelen voor het Coronavirus worden sessies online georganiseerd.